Co je to svobodná firma

 

Původní myšlenka fungování svobodné firmy se zrodila začátkem nového tisíciletí v USA. Postupně si principy podnikání osvojily i evropské společnosti, které prosadily demokratické principy fungování. Mezi nejdůležitější patří Google, Zappos, Ikea, Harley-Davidson, Patagonia.

Hlavním průkopníkem v ČR se stal Tomáš Hajzler, který přirovnává tradiční firmu a její manažerskou filosofii k tradiční rodině a její výchovné filosofii. Tradiční firma (organizace, vzdělávací instituce, rodina) funguje na principu poslušnosti a povinností, jejichž dodržování se dosahuje pomocí systému odměn a trestů. Aby tradiční firma zajistila vnitřní řízení, potřebuje hierarchii, systém manažerů, směrnice, reporting a spoustu dalších řídících mechanismů. Svobodná firma naproti tomu stojí na sdílení smyslu, autonomním rozhodování, zodpovědnosti, komunikaci a z toho plynoucí angažovanosti všech spolupracovníků.
 

Tato idea nám byla na tolik blízká, že jsme se rozhodli z 'klasického' grafického studia vytvořit virtuální grafické studio. Tato platforma a způsob podnikání byla silně ovlivněna knihou Svoboda v práci, za kterou Tomášovi děkujeme!

 

Principy fungování volné firmy

 1. Nastavení smyslu firmy tak, aby byla srozumitelná a magnetická. Definování vize s cílem dát organizaci a lidem uvnitř i okolo směr.
 2. Firma potřebuje aktivně vytvořit příležitosti k dialogu všech zúčastněných. Lidé uvnitř mají dovednost aktivního naslouchání, argumentace a dosahování konsensu.
 3. Lidi se nedělí na "někoho" a "nikoho", převažuje pocit, že si jsou navzájem rovní, a že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou.
 4. Všichni mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy. Lidé uvnitř mají dovednost informacím rozumět a nakládat s nimi.
 5. Firma kultivuje princip osobní zodpovědnosti. Prostředí pomáhá vyjasňovat, kdo odpovídá komu a to jak směrem dovnitř, tak i navenek. Cílem je maximální míra důvěry a možnost spolehnutí se jeden na druhého.
 6. Jednotlivec má stejnou váhu jako celek. Má jméno, je vidět i slyšet. Hledání správné rovnováhy mezi sounáležitostí s firmou a důrazem na vlastní identitu.
 7. Chceme zlepšit způsob podnikání v ČR
 8. Nastavení rozhodovacích procesů tak, aby měl každý člen organizace možnost spolurozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým či za kolik bude dělat.
 9. Nastavení života organizace tak, aby její činnost byla v souladu s etickými a morálními principy. Vyladění se podle sdílených hodnot. Soulad mezi slovy a činy. Opravdovost.
 10. Přeorganizování firmy do menších celků tak, aby mohli lidé budovat přirozené vztahy na bázi důvěry a rozhodovat se na bázi konsensu. Tak, aby sebe-řízení mohlo převážit nad pod-řízením.
 11. Zajištění plynulého, přirozeného toku zpětné vazby s orientací na to, kde se daří. Lidé v organizaci chápou důležitost zpětné vazby a mají nástroje k jejímu sdílení.